Komis sprzętu zimowego

R E G U L A M I N

KOMISU „ZIMA 2019/2020”

 

 1. Komis zimowego sprzętu sportowego organizowanego przez Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach  czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku

w okresie od 21.10.2019 do 07.03.2020r.

z wyjątkiem następujących dni: 26.10., 27.10.,  01.11., 02.11., 03.11., 09.11., 10.11., 11.11., 23.12., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2019r. oraz 01.01., 06.01., 2020r.

 1. Komis może być nieczynny także w inne dni z przyczyn niezależnych od organizatora.

Godziny pracy komisu:       – od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00

                                       – w soboty w godzinach 10.00 – 15.00

 1. Na terenie Zrzeszenia „START” obowiązuje zakaz handlu  poza komisem.
 2. Towar do komisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie będzie przyjmowany do dnia 15.02.2020r.
 3. Komisant nie prowadzi wyceny towaru. Wysokość cen dostarczonego towaru określa Komitent.
 4. Komisant ma prawo odmówić przyjęcia towaru do sprzedaży.
 5. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest przyjęcie zlecenia przez Komisanta do sprzedaży. W treści umowy Strony oznaczają dokładnie dane indentyfikacyjne towaru, wartość umowną towaru w oparciu o średnie ceny rynkowe, cenę towaru, wysokość prowizji należnej Komisantowi. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia pod nią podpisów przez Strony.
 6. Komitent zobowiązany jest do należytego przygotowania przekazywanego towaru w zakresie czystości oraz estetyki.
 7. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jego wady prawne, które zostały zatajone przez Komisanta jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży podał to do wiadomości kupującego.
 1. Oddany do komisu towar jest używany i nie udziela się na niego gwarancji.
 1. Umowę komisu zawiera się pomiędzy stronami na czas określony do dnia sprzedaży towaru albo na  czas określony w Regulaminie.
 2. Komisant pobiera od Komitenta prowizję za sprzedany sprzęt w wysokości 25% jego ceny. 
 3. Komisant zobowiązany jest do wypłacenia Komitentowi należności wynikającej z umowy komisowej po przedłożeniu umowy oraz dowodu tożsamości przez Komitenta bądź osobę upoważnioną pisemnie przez Komitenta. Wypłacenie należności nastąpi nie wcześniej niż 3 dni od dokonania sprzedaży.
 4. Komitent zobowiązany jest we własnym zakresie kontaktować się z Komisantem w celu uzyskania informacji o dokonanej na jego rzecz sprzedaży towaru.
 5. W trakcie trwania umowy Komitent może bez dodatkowych opłat wycofać towar z komisu.
 6. Towar nie sprzedany i nie odebrany do dnia 22.02.2020r. będzie przeceniony o 30% i sprzedany w dniach 25.02 do 07.03.2020r. tj. do zakończenia działalności komisowej, bez dodatkowego powiadomienia Komitenta.
 7. W przypadku nieodebrania niesprzedanego towaru po zakończeniu działalności komisowej tj. 07.03.2020r., Komitent zobowiązany jest do zapłacenia kosztów przechowywania towaru w okresie od 08.03.2020r. do 30.04.2020r. w wysokości 1% jego wartości za każdy dzień zwłoki.
 8. Towar, który nie został sprzedany, ani odebrany przez Komitenta w terminie do 01.05.2020r. zgodnie z art.180 k.c. zostanie uznany za towar porzucony, a następnie przekazany protokolarnie przez Komisanta na cele charytatywne. Wyboru celu charytatywnego dokona Komisant.
 9. Należność za sprzedany towar, która nie zostanie odebrana przez Komitenta w terminie 2 lat od daty sprzedaży zostanie przekazana na cele statutowe Komisanta.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy komisowej.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2019 r.

 

Zapoznałem się z regulaminem

Kielce, dn. …………………………….                                                       i przyjmuję warunki

 

 

………………………………………………………………..