You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r. Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” nr Regon 000744864 ul. Kołłątaj 4 25-715 Kielce (zwany dalej ZSiR Start).
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez ZSiR Start w celach:
 • przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
 • przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
 • przeprowadzenie projektów dofinansowanych przez Urząd Miasta Kielce w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia i współzawodnictwa w sportach osób niepełnosprawnych,
 • przeprowadzenie projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w obszarze których celem jest wspieranie sportu osób niepełnosprawnych,
 • wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
 • wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez ZSiR Start:
 • dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
 • dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
 • dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lat od zakończenia zawartej umowy,
 • dla celu realizacji zawartych umów z Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez ZSiR Start:
 • osobom upoważnionym,
 • podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
 • mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

startkielce@gmail.com