R E G U L A M I N
KOMISU „ZIMA 2018/2019”

1. Komis zimowego sprzętu sportowego organizowanego przez Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku
w okresie od 16.10.2018 do 02.03.2019r.
z wyjątkiem następujących dni: 01, 02, 03, 04, listopad, 23, 24, 25, 26, 31, grudzień 2018r. oraz 01, 06, styczeń 2019r. soboty będą pracujące od 17.11.2018r. niedziele tylko handlowe
2. Komis może być nieczynny także w inne dni z przyczyn niezależnych od organizatora.
Godziny pracy komisu: – od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00
– w soboty i niedziele handlowe w godzinach 10.00 – 15.00
3. Na terenie Zrzeszenia „START” obowiązuje zakaz handlu poza komisem.
4. Towar do komisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie będzie przyjmowany do dnia 11.02.2019r.
5. Komisant nie prowadzi wyceny towaru. Wysokość cen dostarczonego towaru określa Komitent.
6. Komisant ma prawo odmówić przyjęcia towaru do sprzedaży.
7. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest przyjęcie zlecenia przez Komisanta do sprzedaży. W treści umowy Strony oznaczają dokładnie dane indentyfikacyjne towaru, wartość umowną towaru w oparciu o średnie ceny rynkowe, cenę towaru, wysokość prowizji należnej Komisantowi. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia pod nią podpisów przez Strony.
8. Komitent zobowiązany jest do należytego przygotowania przekazywanego towaru w zakresie czystości oraz estetyki.
9. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jego wady prawne, które zostały zatajone przez Komisanta jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży podał to do wiadomości kupującego.
10. Oddany do komisu towar jest używany i nie udziela się na niego gwarancji.
11. Umowę komisu zawiera się pomiędzy stronami na czas określony do dnia sprzedaży towaru albo na czas określony w Regulaminie.
12. Komisant pobiera od Komitenta prowizję za sprzedany sprzęt w wysokości 25% jego ceny.
13. Komisant zobowiązany jest do wypłacenia Komitentowi należności wynikającej z umowy komisowej po przedłożeniu umowy oraz dowodu tożsamości przez Komitenta bądź osobę upoważnioną pisemnie przez Komitenta. Wypłacenie należności nastąpi nie wcześniej niż 3 dni od dokonania sprzedaży.
14. Komitent zobowiązany jest we własnym zakresie kontaktować się z Komisantem w celu uzyskania informacji o dokonanej na jego rzecz sprzedaży towaru.
15. W trakcie trwania umowy Komitent może bez dodatkowych opłat wycofać towar z komisu.
16. Towar nie sprzedany i nie odebrany do dnia 16.02.2019r. będzie przeceniony o 30% i sprzedany w dniach 18.02 do 02.03.2019r. tj. do zakończenia działalności komisowej, bez dodatkowego powiadomienia Komitenta.
17. W przypadku nieodebrania niesprzedanego towaru po zakończeniu działalności komisowej tj. 02.03.2019r., Komitent zobowiązany jest do zapłacenia kosztów przechowywania towaru w okresie od 04.03.2019r. do 30.04.2019r. w wysokości 1% jego wartości za każdy dzień zwłoki.
18. Towar, który nie został sprzedany, ani odebrany przez Komitenta w terminie do 30.04.2019r. zgodnie z art.180 k.c. zostanie uznany za towar porzucony, a następnie przekazany protokolarnie przez Komisanta na cele charytatywne. Wyboru celu charytatywnego dokona Komisant.
19. Należność za sprzedany towar, która nie zostanie odebrana przez Komitenta w terminie 2 lat od daty sprzedaży zostanie przekazana na cele statutowe Komisanta.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy komisowej.
22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.10.2018r.

Zapoznałem się z regulaminem i przyjmuję warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez administratora danych: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach